نخبگان تحمیلگر (در سخنان اخیر استاد پناهیان)

این کلیپ (صوتی) بصیرتی از صحبت های اخیر استاد پناهیان رو برای شما دوستان بزرگوار پیشنهاد می کنیم.