بیانات آیت الله مکارم شیرازی درباره قمه زنی

کلیپی از بیانات حضرت آیت الله مکارم شیرازی که در آن قمه زنی و ترویج آن را تنها به سود دشمنان تشیع دانسته اند.