چرا مذاکره با آمریکا ممنوع است؟

در این کلیپ تلاش شده است نقش خواص در انحراف جوامع با بررسی نقاط برجسته تاريخ اسلام مشخص شود.