نفوذ بومی! - دکتر عباسی

دکتر حسن عباسی در این کلیپ با عنوان «نفوذ بومی» به تشریح واژه نفوذ و ابعاد مختلف آن می‌پردازد.