فرار کنید به سوی خدا ...

وقتی محبّت قوی بشود، خدا آدم را از دست نفس می‌گیرد. سابق بر این در عرب در قدیم یک نفر یک قلمرویی را انتخاب می‌کرد. آن آدم که آن قلمرو را انتخاب می‌کرد، صاحب قلمرو را خفیر می‌گفتند. یک نفر اگر می‌رفت در خفارت یک نفر مثلاً یک کسی با او مشکل دارد شب می‌دوید به قلمروی آن آدم می‌رسید. می‌گفت این‌جا تحت خفارت من است، حق ندارید به آن دست بزنید. این هم مهمان من است. این فلان روز هم به تو ناسزا می‌گفت، خوب باشد.