گزیده سخنرانی دکتر روحانی و کف زدنهای دانشجویان

دکتر روحانی امروز در دانشگاه شریف سخنرانی جنجالی که البته به دور از تنش هم نبود در دانشگاه ایراد فرمودند