گفتگو با پسری که برای بخشش قاتل برادرش با همه جنگید!

یک داستان واقعی: پسردایی ام جلوی چشم های مادرم صبور را با هفت ضربه چاقو به قتل رساند/ گفتگو با پسری که برای بخشش قاتل برادرش با همه جنگید هموطنان عزیز می توانند برای اهدای کمک های خود برای نجات محکومان به قصاص به سایت life.sosapoverty.org مراجعه نمایند یا با تلفن روابط عمومی جمعیت امام علی ب شماره ۸۸۹۳۰۶۱۶ تماس حاصل فرمایند.