ترکیه همچنان از سرنگونی جنگنده روسی حمایت میکند-اصلی

داوود اغلو در ناتو : تمام پیشنهادات را برای عذرخواهی از دولت روسیه رد میکنیم