حقیقت پرواز ماشینها در چهارراهی در چین (اصلی)

در ویدیویی که این روزها زیاد دست به دست شد ویدیویی بود که از بلند شدن ۳ ماشین سر یک چهار راه حکایت داشت و همه آن را به فرا زمینی ها نسبت دادند ..... حالا حقیقت ماجرا را اینجا ببینید