نمایش جالبی از طبیعت

حرکت رسوبات از پایین از دریا ناشی از باران و باد شدید منجر به پدیده های طبیعی قابل ملاحظه ای شده است