حسن خمینی:بعضی از مومنین درکی از جامعه ندارند

سید حسن خمینی: جای مُهر روی پیشانی دارند، اما درکی از زمانه ندارند