ارسال دو ماهواره توسط وزارت دفاع روسیه به فضا

دو ماهواره وزارت دفاع روسیه با موفقیت توسط موشک سایوز ۲.۱b در پایگاه فضایی پلستسک، شنبه راه اندازی شد.