شلیک پلیس آمریکا به مظنون سرقت از بانک

در این فیلم پلیس شهر ساحلی میامی به مردی که مظنون سرقت از بانک است تیراندازی می کند.