تاخیر ۱۷ ساعته در پرواز نجف- تهران و اعتراض مسافران

تاخیر ۱۷ ساعته در پرواز نجف- تهران و اعتراض مسافران