راستگرایان افراطی ، پیروز انتخابات فرانسه تا این لحظه

نتایج اولیه دور اول انتخابات منطقه ای فرانسه حاکی است حزب راستگرای افراطی «جبهه ملی» به رهبری مارین لوپن در ۶ ناحیه از ۱۳ ناحیه فرانسه پیشتاز این انتخابات است. خانم لوپن و خواهر زاده اش ماریون مارِشال لوپن به تنهایی در دو ناحیه در شمال و جنوب فرانسه بیش از ۴۰ درصد آرا را از آن خود کرده اند.