بخشهایی از صحبت دکتر روحانی در روز دانشجو

بخشهایی از صحبت دکتر روحانی در روز دانشجو - فیلم با کیفیت خوب به زودی بارگذاری خواهد شد