پیش نویس قطعنامه ۱+۵ آماده بررسی

دوشنبه (۹۴/۰۹/۱۶) پیش نویس قطعنامه ۱+۵ آماده بررسی در شورا حکام می باشد همچنین بسته شدن پرونده PMD یکی از شروط اجرای برجام است.