حرفهای داغ سیاستمدار کارکشته، علی اکبر ولایتی

تحلیل گفتگو با علی اکبر ولایتی در برنامه متن و حاشیه