حمایت بی قیدوشرط جان کری از اسرائیل

جان کری در نشست سابان در واشنگتن با تکرار ادعاهای همیشگی اش درباره برنامه هسته ای ایران، بار دیگر بر حمایت از اسرائیل تاکید کرد.