مدال آوری اسکواش ایران در آسیا

دو نفر از چهار اسکواش باز ایران به فینال رسیدند