بارش برف و غافلگیری شهرداری تهران ۱۱۲

با وجود اطلاع رسانی های سازمان هواشناسی اما شهرداری تهران عملکرد مطلوبی را نشان نداد...