علل قطع طرح کارت خرید لوازم خانگی

در گفتگوی خبری با آقای غزنوی سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی