شعارهای دانشجویان و گرفتن صدای روحانی

سخنرانی رئیس جمهور به مناسب گرامیداشت روز دانشجو