راهپیمایی اربعین در لندن

راهپیمایی حسینی در اولین یکشنبه بعد از روز اربعین در لندن بسیاری از غیر مسلمانان را نیز مجذوب کرد