درهای تنها مسجد سنگی دنیا دوباره به روی مردم باز می شود

بازسازی تنها مسجد سنگی دنیا در استان فارس