چنگ و دندان ترکیه و روسیه در تنگه داردانل

بین الملل: رسانه های ترکیه به عبور کشتی روسی از تنگه داردانل و حضور زیر دریایی های ترکیه در منطقه محل عبور این کشتی اشاره کردند.