بازیکن برتر دیدارهای روز دوشنبه

بعد از برگزاری دیدارهای امروز دوشنبه بسکتبال حرفه ای NBA، بازیکنان برتر معرفی شدند که در این فیلم مشاهده می شوند.