کجاها نباید خندید؟!

کجاها نباید به مردم خندید، به مردم نخندید، روزی مردم هم به شما میخندند،با خنده هایتان مردم را خجالت زده نکنید