برای شهید غلام کبیری،ساکن خیابان فدائیان اسلام

کینه ورزان میخواهند بپذیرند ،میخواهند چشم از حقیقت فروبندند خود دانند.این یک حقیقت است.در فتنه 88 مظلوم ترین کشته شدگان کسانی هستند که عمار گونه در فضای غبار آلود اغتشاشات آمدند و حسین وار شهید شدند و صدا از کسی در نیامد.شهید حسین کبیری فقط یکی از آنهاست.فقط یکی.