کوتاه برای تاریخ - آدرس غلط فتنه گران و رویارویی با ولایت

مجموعه "کوتاه برای تاریخ" به بازخوانی وقایعی می پردازد که باعث توجه بیشتر و عمیق تر به موضوعات سیاسی کشور خواهد شد . در روزهای نزدیک به سالگرد انتخابات 88 و وقایع بعد از آن ، پای صحبت خواصی نشسته ایم که شاید دیدگاههای آنها بتواند ضمن یادآوری و تبیین اتفاقات سیاسی و فتنه گون گذشته برای ما ، سرلوحه مشی آینده مان باشد.در این مجموعه، سعی شده است با گزینش صحبت ها و سعی در ایجاز و اختصار در کلام، به نتیجه ی بهتر و سریع تری از وقایع روز کشور دست یابیم.