صحبتهای تکان دهنده - آیا ایران در زمینه IT مستعمره است؟

صحبتهای تکان دهنده آقای مومن نسب - آیا ایران در زمینه IT مستعمره است؟ دلسوزی خارجی ها برای مردم ایران با اختیار گذاشتن ابزارها، در حالی که بیماران ما را ،روی تخت بیمارستان تحریم می کنند. صاحبان این ابزارها چه کسانی هستند؟ بزرگترین هدف از ساخت این ابزارها جمع آوری اطلاعات و فروش انها می باشد ولی در ایران بی اهمیت ترین چیز اطلاعات مردم می باشد. پهنای باند بین الملل چیست؟