از تحریم تا ضد تحریم در گفتگو با دکتر میرکاظمی

قسمت اول مصاحبه اختصاصی پایگاه اینترنتی مستضعفین با دکتر میر کاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس و مدیر جهادی دولت دهم