کودکان تروریست وهابی چگونه آموزش می بینند؟

تروریست های وهابی و تکفیری با شست شوی مغزی کودکان و به نام دین هر گونه جرمی را حلال میخوانند تا کودکان به جای تحصیل و یادگیری اموزه های اخلاقی صحیح دست به کشتن مردم بی گناه زده و از آنها به عنوان آلتی برای قتل استفاده می کنند.