تو دهنی زنان غربی به جوجه اسراییلی زشت

در این مستند گرایش فوق العاده زنان غربی به حجاب را می بینید و همچنین استدلال جالب آنها نسبت به این مقوله