مستند در اعماق حقیقت - به نام دوستان، به کام دشمنان

به نام دوستان به کام دشمنان

بررسی مفصل جریانات و اشخاص ضد وحدت و شبکه های ماهواره ای آنان توهین های پی در پی به حضرت آقا ، آیت الله بهجت ، شهید مطهری و..
بررسی مواضع یاسرالحبیب، الله یاری، سید صادق شیرازی و ...

به راستی چه کسانی از تفرقه بین ملت مسلمان سود می برند؟
چه می شود که اهداف این آقایان با صهیونیسم جهانی و انگلیس یکی می شود؟
علیرغم میل باطنی، این کلیپ را منتشر می کنیم تا ماهیت چنین افرادی بر همگان روشن گردد.
پیشاپیش از پخش توهین هایی که در این مستند صورت گرفته است، عذر خواهی می کنیم.
پر واضح است موضع رسمی ما در این خصوص مواضع حکیمانه ی حضرت امام خامنه ای می باشد.