هدف از ترویج بی بند و باری بین زنان چیست؟

هدف نشانه گرفتن زنان ایرانی برای ترویج فحشا و بی حجابی در بین آنان چیست ؟