حفاظت از سود واردات بنزین باپوشش حفاظت از محیط زیست

قسمت دوم مصاحبه اختصاصی مستضعفین تی وی با دکتر میر کاظمی