استاد یامین پور(شبکه قران افتخار کردنی نیست)ویژه

لازم به ذکره تمام صدا و سیما دارای مشکل نیست... ولی جا برای انتقاد زیاد داره... با تمام مشکلات و ضعفهاش می ارزه به شبکه های ماهواره ای...