بیانات استاد جاودان به مناسبت رحلت امام

استاد جاودان در درس اخلاق چهارشنبه خود که مصادف با رحلت امام بود در اول صحبت ها به صحبت هایی به امام پرداختند