دلم برای چمران تنگ شده...

خدایا،بزرگترین خلاقیت تو در عشق تجلی کرده است. راستی که با خلقت عشق چه معجزه ای خلق کرده ای! خارج از قدرت بیان و فهم و درک بشری است که درباره عشق سخن بگوید.این معجون افسانه ای که قطره اش به کلی انسانی را منقلب می کند،انسانی نو می سازد با خواسته ها و خواهش های دیگر، ترس و وحشتی دیگر...

فیلمترکیه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x