دلم برای چمران تنگ شده...

146
16 آذر 1394

خدایا،بزرگترین خلاقیت تو در عشق تجلی کرده است. راستی که با خلقت عشق چه معجزه ای خلق کرده ای! خارج از قدرت بیان و فهم و درک بشری است که درباره عشق سخن بگوید.این معجون افسانه ای که قطره اش به کلی انسانی را منقلب می کند،انسانی نو می سازد با خواسته ها و خواهش های دیگر، ترس و وحشتی دیگر...

فیلمترکیه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x