مقام رضای الهی در درس عرفان شهید چمران

داستان جابر بن حیان و امام صادق و پاسخ امام صادق به سخن حکیمانه جابر بن حیان