معنی فصل الخطاب را از آقای نوبخت یاد نگیرید

در طی صحبت های اخیر جناب نوبخت در برنامه شناسنامه ، این قسمت از سخنان گهر بار مقام معظم رهبری را جهت یاد آوری ایشان منتشر کردیم . باشد که عملکرد دوستان بهتر از جانشان را در آن ایام به یاد آورند ...