آیا فیسبوک یک تکنولوژی مانند دستگاه ویدئو است ؟(مومن نسب)

پاسخ آقای مومن نسب به افرادی که فیسبوک را یک تکنولوژی مانند دستگاه ویدئو،رادیو،نوار،بلندگو و... میدانند فیسبوک یک شبکه اجتماعی از بین چند هزار شبکه اجتماعی موجود در جهان می باشد