فرآیند فیلترینگ

فرآیند فیلترینگ چگونه است و فیلترینگ را چه کسانی و بر اساس چه قانونی انجام میدهند؟