آسیب شناسی دوستی های خیابانی(قسمت دوم)بخش دوم

برنامه فردا دیر است - موضوع: دوستی های خیابانی ( قسمت دوم ) - بخش دوم.