روایت اژه ای از فشارهای آقازاده بر روی دستگاه قضا

گزیده ای از گفتگوی تلویزیونی سخنگوی دستگاه قضا در برنامه نگاه یک

با تشکر از گروه تلویزیون اینترنتی روشنگری