قرار بود پاسپورت ایرانی با ارزش شود...

هر ساله تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی برای فراگیری علوم مختلف راهی کشور های اروپایی شده و در این مسیر موجب پیشرفت علوم مختلف در ایران وجهان می شوند.

چند مدتیست که رشد علمی ایران به شدت افزایش یافته و ایران خود را در جمع 15کشور برتر علمی دنیا قرار داده است.که این مهم موجب وحشت کشور های غربی شده و آنها را بر آن داشته تا از ورود و ادامه تحصیل دانشجویان به بهانه کمک به برنامه هسته ای ایران جلوگیری کنند.

در ادامه فیلمی از اعتراض دانشجویان ایرانی به ممانعت از ادامه تحصیلشان توسط پلیس نروژ را میبینید.