بازی های خاکستری

مستندی درباره آثار و مضرات بازی های کامپیوتری بر افراد و چگونه باعث می شود که جوانان از ارتباط گیری با اشخاص و حتی حضور در اجتماع گریزان باشند و گوشه گیری و ترس و عدم اعتماد به نفس در آنها پرورش پیدا کند