تاثیر تقوا در معماری شهری

بیانات رحیم پور در میان دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی