پیش بینی دکتر عباسی درباره روحانی

پیش بینی دکتر عباسی درباره روحانی در سال 82